Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं.

दर्जा

नामथर

हराएको स्थान

हराएको मिति

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति             

कैफियत

१ 

 प्र.स.नि  प्रकाश गुरुङ  आरुघाटबाट गोरखा जाने क्रममा   २०७४।०५।१५  आरुघाट गोरखा  २०७४।०६।३०

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी ईकाईमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।